دوئل با روند

31,000 تومان

شناسایی پیوت ها معرفی روندها الگوهای برگشتی الگوهای ادامه دهنده سطوح حمایت و مقاومت کانالیزه کردن و ……

دوئل با روند
دوئل با روند

31,000 تومان