روشهای سرمایه گذاری وارن بافت

78,500 تومان

کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت، مبتکرانه راه کسب و کار و استراتژی های نوآورانه را پشت موفقیت های دیدنی و جذاب او با دیدگاهی موشکافانه نشان می دهد

روشهای سرمایه گذاری وارن بافت

78,500 تومان