شناسایی حباب های بازار سهام

35,500 تومان

مدل سازی صرف عدم نقدینگی و قیمت های خرید و فروش اوراق بهادار مالی

شناسایی حباب های بازار سهام

35,500 تومان