پدر ثروتمند پدر فقیر

20,500 تومان

آن‌چه ثروتمندان در مورد پول به کودکانشان می‌آموزند، ولی افراد فقیر و طبقه‌ی متوسط از آن غافلند.

پدر ثروتمند پدر فقیر

20,500 تومان